آخرین اخبار

مناقصه و مزایده

آگهی مزایده

آگهی  مزایده دوره دوم نوبت دوم شهرداری افوس در نظر دارد براساس مصوبه شورا یک قطعه زمین به قیمت پایه هرمتر مربع  ۱۵۰۰۰۰۰ ریال  واقع در خیابان کشاورز از طریق مزایده به فروش برساند  . لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه۱۲/۹/۹۶ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . ... ادامه مطلب »