آخرین اخبار

بایگانی نویسنده: حمید رفیعی

آئین نامه مالی شهرداری ها

قسمت اول  امورمعاملات ماده ۱  معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود: نوع اول  معاملات جزیی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. نوع دوم  معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد. نوع سوم  معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال ... ادامه مطلب »