آخرین اخبار

شرح وظایف معاونت امور مالی شهرداری

۱. تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنها .
۲. نظارت بر وصول درآمد وسعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب.
۳. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها براساس قوانین جاری.
۴. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  قانون استخدام کشوری، آئین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن .
۵. نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و همکاری با بخش بازرسی. شهرداری درخصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن .
۶. رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری .
۷. کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری .
۸. نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تأیید ها.
۹.  امضاء و صدور احکام پرسنلی و برگزاری جلسات برای حل امور مربوط به پرسنل شهرداری.
۱۰. انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.