آخرین اخبار

شرح وظایف معاونت امور مالی شهرداری

۱. تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنها .
۲. نظارت بر وصول درآمد وسعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب.
۳. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها براساس قوانین جاری.
۴. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  قانون استخدام کشوری، آئین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن .
۵. نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و همکاری با بخش بازرسی. شهرداری درخصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن .
۶. رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری .
۷. کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری .
۸. نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تأیید ها.
۹.  امضاء و صدور احکام پرسنلی و برگزاری جلسات برای حل امور مربوط به پرسنل شهرداری.
۱۰. انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.

می توانید با مراجعه به فروشگاه اینرنتی شهرداری ویلا و یا آلاچیق رزرو کنید رد کردن