آخرین اخبار

شورای شهر

اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر افوس

آقایان علی کیخایی ، حشمت شاهسوندی ، احمد برهانی ، هوشمند حاجی بنده  و سید داوود موسوی

 

ریاست شورا  : احمد برهانی

نائب رییس شورا : هوشمند حاجی بنده

خزانه دار شورا : حشمت شاهسوندی

منشی شورا : علی کیخایی ( نماینده شورای شهرستان و نائب رئیس شورای استان )

منشی شورا : سید داود موسوی

 

 

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر افوس

آقای علی کیخایی (ریاست شورا ) ، مرحومه سرکار خانم خلیلی (نائب رییس ) / آقای نوروز فرحبخش (نائب رییس ) ، آقای حشمت شاهسوندی (خزانه دار ) ، آقای اکبر کیخایی ( نماینده و  رییس شورای شهرستان ) ، آقای سید داود موسوی ( منشی شورا )

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.