آخرین اخبار

شرح وظایف معاونت خدمات شهری

۱. سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری .
۲. برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز .
۳. شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده ۸۴ قانونی شهرداری های مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری .
۴. نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها.
۵. نظارت برحسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداریها ( مرتبط با خدمات شهری ) وصدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور.
۶. نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل بند کمیسیون ۲۰ ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری .
۷. نظارت برحسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها .
۸. سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل پسماند، دفن و باز یافت پسماند .
۹. انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری .
۱۰. اعمال سیا ستهای لازم در تهیه و تدوین بودجه فعالیتهای خدمات شهری ( عمرانی و جاری ) و نظارت بر چگونگی جذب آنها
۱۱. تهیه و تدوین و ارائه لوایح مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای شهری و پیگیری برای تصویب آن از طریق شورای اسلامی شهر .
۱۲. تدوین خط مشی و سیا ست گذاری لازم در امور اجرایی مرتبط، رفع سد معبر شهری .
آگاهی عموم .
۱۴. تدوین خط مشی لازم به منظور جلب و جذب مشارکت شهروندان در انجام امور خدمات شهری .
۱۵. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.